Работно Време: 09.00ч – 18.00ч +359 893 55 34 77 office@mommy-help.com

Политика на поверителност и защита на личните данни

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „МАМИ-ХЕЛП“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ
 
 
„Мами-Хелп“ ЕООД, гр. Пловдив е Дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204711361, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Македония №80, ет.2, ап.5, тел. +35932/800991; e-mail: office@mommy-help.com; Интернет страница: www.mommy-help.com

“Мами-Хелп” ЕООД извършва посредническа дейност по наемане на работа за лица, регистрирани по българското законодателство въз основа на лиценз №2408 от 06.12.2017г, издаден от Министерство на труда и социалната политика на Република България.
 
„Мами-Хелп“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с издадено удостоверение №431371 и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни. Изчерпателна информация относно целите, основанията и средствата за обработване на личните данни, поддържаните регистри на лични данни, категориите физически лица, за които се обработват данни, обработваните категории лични данни, категориите получатели и други са достъпни на Интернет страницата на Комисията за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg
 
 
I. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
  С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, „Мами-Хелп“ ЕООД урежда условията и реда за водене на регистри по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и организацията и реда за упражняване на контрол при обработването на лични данни от служителите на „Мами-Хелп“ООД – гр. Пловдив.
  С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, „Мами-Хелп“ ЕООД защитава неприкосновеността на личността и полага усилия срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица.
 С настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, „Мами-Хелп“ ЕООД цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 
 
II. KАК И КАКЪВ ВИД ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
 
Личните данни се събират със съгласието на Потребителя, което той е предоставил на „Мами-Хелп“ ЕООД. Под „съгласие на Потребителя“ се разбира всяко свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице недвусмислено се съгласява неговите/нейните Лични данни да бъдат събрани и обработени. Ако Потребителят си създаде акаунт, това означава, че се съглясява личните й/му данни да бъдат обработвани от „Мами-Хелп“.

Личните данни се събират за конкретни и законосъобразни цели и няма да бъдат допълнително обработвани по никакъв несъвместим с това начин. Те следва да са относими, свързани и стриктно отговарящи на целите, за които се обработват. Предоставяните лични данни трябва да бъдат точни и актуални към момента, в който се въвеждат. Личните данни се изтриват или коригират, ако са неверни или несъответстващи на целите, за които се обработват и ще се поддържат във вид, позволяващ идентифициране на съответното физическо лице за период, не по-кратък от необходимия за целите, за които се обработват.

Личните данни и друга информация се събират чрез Сайта. В зависимост от това кои услуги използвате, ние събираме различна информация от или за вас. В някои случаи събираме информация относно членове на семейството ви или роднини за контакт в случай на спешност и/или медицински персонал/личен лекар или други лица, свързани с вас по всякакъв начин. Може да предоставите тази допълнителна информация, за да получите най-качествените ни Услуги. Моля, не ни предоставяйте никакви Лични данни на трети лица без предварителното им съгласие или без да имате правно основание за предоставянето на тези Лични данни на нас. В случай че получим Лични данни на трето лице, ще предприемем необходимите стъпки, за да ги защитим съгласно настоящата Политика за поверителност.

Моля, снабдете се със съгласието на всяко трето лице преди да ни оповестите неговите/нейните Лични данни.

За „Съгласие на физическото лице“ се счита всяко свободно изразено, конкретно и информирано изявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, дава ясно съгласието си да бъдат обработени. Приемането на Политиката за поверителност на „Мами-Хелп“ ЕООД се счита за съгласие от страна на физическото лице.

При регистриране на Сайта или ползване на Услугите може да се наложи да предоставите част или цялата информация, както следва:

I. Персонал
 • Трите имена
 • ЕГН
 • Адрес
 • Телефон
 • Интереси
 • Хоби
 • Месторождение
 • Произход
 • Навици
 • Шофьорска книжка и притежание на автомобил
 • Възможност за работа – целодневно, почасово, почивни дни, празнични дни
 • Актуална снимка
 •  Начин на плащане, IBAN на банкова сметка;
 • Дипломи и сертификати
 • Образование и трудова дейност
 • Семейно положение
 • Копие лична карта
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско свидетелство
 • Свидетелство за психическа пригодност
 • Допълнителни умения
 • Опит


II. Клиенти
 • Трите имена
 • ЕГН
 • Адрес
 • Телефон
 • E-mail
 • Лични данни на дете/ деца – брой, име, възраст
 • Хоби и интереси
 • Месторождение
 • Произход
 • Навици
 • Образование
 • Семейно положение;
 • Лични данни, които се отнасят до здравето на детето
 • Актуална снимка
 • Лице за контакт при спешни случаи: име и фамилия, актуален номер на стационарен/мобилен телефон;
 • Лична снимка за вашия профил и/или на семейството ви;
 • Говорим език;
 • Име на яслите/детската градина/училището, в което е записано детето ви;

 
Горният списък на необходимата информация може да се променя периодично в зависимост от вида на поисканите и предоставяни Услуги. „Мами-Хелп“ ЕООД си запазва правото да поиска част от горната информация извън сайта.

„Мами-Хелп“ ЕООД има право да обработва информация относно здравословното състояние на детегледачките с тяхното изрично съгласие. Всяка детегледачка, която предоставя информация относно своето здраве, се счита, че доброволно дава своето съгласие „Мами-Хелп“ ЕООД да обработва този вид лични данни. Детегледачките сами представят медицинско удостоверение, което декларира тяхното здравно състояние. Детегледачките дават своето съгласие данните относно здравословното им състояние да бъдат предоставяни на родителите, както и други лица, в случай на спешни или извънредни ситуации, касаещи детето, родителите или детегледачката по време на работата й с детето.

„Мами-Хелп“ ЕООД ще обработва здравна информация по отношение на деца, т.е. алергии, лица за контакт при спешни случаи, координати на личния лекар или на друго медицинско лице и т.н., с изричното съгласие на техните родители или законни настойници, за да предпазят живота и здравето на лицето, за което се отнасят данните, или на друго лице, ако поради физическото състояние на това лице то не е в състояние да изрази съгласие или съществуват правни пречки за това. Родителите не са длъжни да дават информация относно здравословното състояние на тяхното дете, но е препоръчително и в техен интерес. При регистрация в сайта на „Мами-Хелп“ ЕООД се счита, че родителят дава съгласието си да се обработват личните данни на неговото дете, засягащи здравословното му състояние. Мами-Хелп си запазва правото да предоставя тези лични данни на детегледачките, назначени от родителите да гледат децатат им. По този начин, когато детегледачките биват информирани за здравния статус на детето, могат да реагират по-бързо и адекватно при евентуална спешна ситуация.
 
 III. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ НИ ЛИЧНИ ДАННИ
 
  “Мами-Хелп” ЕООД изисква и събира информацията, изброена по-горе, за да осигурява, подобрява и развива агенцията за подбор на персонал, както следва – предлагат се услуги на хора, които търсят работа като детегледачка, както и на хора, които предлагат такава работа. Мами-Хелп е свързващия елемент между двете страни. По този начин си запазваме правото да събираме информация със следните цели:
Да поддържаме и подобряваме нашите услуги, да информираме за новости, промоции, провеждане на курсове и всичко, което би било в помощ на нашите потребители от страна на детегледачките и от страна на клиентите.
 Да се извършват вътрешни проверки за сигурност, отстраняване на софтуерни проблеми, следене и анализиране на активността в сайта или социалните мрежи.
Осигуряване на връзка между детегледачки и клиенти с цел улесняване на комуникацията и бързо получаване на търсената услуга.
За изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията и на трите страни.
За водене на отчетност в база данни, която е в помощ за подбор на персонал.
За счетоводна отчетност при трудово-правни отношения.
  „Мами-Хелп“ има право да разкрива информация, получена чрез Сайта и ползването на услугите или предоставена по друг начин от клиенти с получатели, за да предоставя услугата и да защитава своите законни права. „Получател” е физическо или юридическо лице, орган на държавна или местна власт, на който се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице, или не. Органите, които могат да получават данни в рамките на конкретно проучване, не се считат за получатели.
„Мами-Хелп“ не предоставя вашата информация, освен в случай на:
 • актуализация на телефонен номер, адрес, e-mail или друга лична информация, отнасяща се до изпълнение на задължения от детегледачка към семейство, или обратно.
 • кореспонденция и комуникация между потребителите. Информацията може да варира в зависимост от конкретното искане;
 • ангажиране с Български червен кръст за предоставяне на обучение за първа помощ на детегледачки и получаване на сертификати;
 • контакт с медицински и болничен персонал в случай на спешност;
 • контакт с Министерството на вътрешните работи;
 • контакт с Държавната агенция за закрила на детето;
 • случаи, предвидени от закона.

„Мами-Хелп“ си запазва правото да предоставя лична информация за клиенти или детегледачки на други потребители винаги, когато е необходимо за предоставяне на конкретна услуга на всички заинтересовани страни.
„Мами-Хелп“ не използва личните данни на своите потребители за рекламна или промоционална цел.
„Мами-Хелп“ няма да предава вашите Лични данни на трети лица, освен ако не са налице едно или повече от следните условия:
 • при вашето изрично съгласие, т.е. Общи условия, приложими към „Мами-Хелп“. Валидни мобилни телефонни номера на Потребителите, валидна електронни и пощенски адреси и, ако е приложимо, информация за здравето на детето/децата, се обменят по време на финализиране на ангажимента между Родители и Детегледачка;
 • при вашето изрично съгласие с приемането на тази Политика за поверителност с цел проверка и разпознаване от трета страна;
 • към получатели в разкритите случаи по-горе;
 • ако законът или съдът го изискват;
 • само на държавни институции и по отношение на работа, възложена от вас.


IV. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 
Декларация на потребителя
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от българския Закон за защита на личните данни и с приемането на Политиката за поверителност и защита на личните данни и Общите условия на „Мами-Хелп“, с настоящото се съгласявам и заявявам, че:
 • съм запознат/а с целите на обработването на личните ми данни;
 • Предоставям личните си данни доброволно;
 • изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от „Мами-Хелп“ за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, включително личните ми данни или Личните данни на моето дете/деца да бъдат разкрити на получатели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
 •  Съгласявам се Личните ми данни и/или Личните данни на детето ми да бъдат обработвани в съответствие с член 5, ал.2 и 3 и член 36г, ал. 1, т. 3 от българския Закон за защита на личните данни, както е описано по-горе.

Като потребители, чиито данни се обработват от „Мами-Хелп, имате право на достъп до тях. В случаите, когато правото на достъп може да доведе до разкриване пред трети лица на Лични данни, „Мами-Хелп“ ще ви осигури достъп само до онази част от информацията, която се отнася до вас. При упражняване на правото си на достъп вие имате право по всяко време да поискате следното:
 • потвърждение дали се обработват данни, отнасящи се до вас, или не, информация относно целите на това обработване, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които се разкриват данните;
 • да се отстранят, коригират или блокират Личните данни, чието обработване не отговаря на разпоредбите на българския Закон за защита на лични данни;
 • да се уведомят всички трети страни, на които са предоставени вашите Лични данни за всяко премахване, коригиране или блокиране, извършени в съответствие с алинея (1), освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 
Сигурността при защитата на личните данни е приоритет за „Мами-Хелп“ ООД . Агенцията предприема всякакви технически и организационни мерки, необходими за защита от загуба, унищожаване, неправомерна употреба или разпространение или незаконни форми на обработване на Лични данни.

Сайтът на „Мами-Хелп“ ООД съдържа линкове и препратки към други сайтове. Тази Политика на поверителност и защита на личните данни не се отнася за тях. „Мами-Хелп“ не носи отговорност за съдържанието на Политиката на поверителност на другите сайтове, дори и да имате достъп до тях чрез сайта на нашата агенция.
 
„Мами-Хелп“ ООД си запазва правото да допълва, коригира, изменя или премахва информация Иили част от информация от Политиката на поверителност и защита на личните данни по всяко време. Всяко изменение на информация се оповестява в сайта на агенцията на адрес: www.mommy-help.com.
 
 
Сайтът https://mommy-help.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за запитване или контактната форма.  Сайтът https://mommy-help.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.
-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.
Вашите потребителски права
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на фирмата, цитиран в сайта, или по електронен път – на e-mail адрес , или чрез страницата За контакти:
 • Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

! Право на отказ
Всеки потребител/ клиент на сайта може да се откаже от ползването на собствените данни ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ ДО office@mommy-help.com
И ВЛИЗА В СИЛА в момента, в който получите потвърждаващ имейл- отговор, че данните няма да бъдат ползвани, освен при повторносъгласие от ваша страна за това.