Работно Време: 09.00ч – 18.00ч +359 893 55 34 77 office@mommy-help.com

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МАМИ-ХЕЛП“ ЕООД, с ЕИК 204711361, с адрес на регистрация област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Македония 80, ет.2, ап.5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите и търсещите работа като детегледачки, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на МАМИ-ХЕЛП ЕООД, наричана по-долу МАМИ-ХЕЛП ЕООД.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „МАМИ-ХЕЛП“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Македония №80, ет.2, ап.5
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:
България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Македония №80, ет.2, ап.5;
Данни за кореспонденция:
България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. Македония №80, ет.2, ап.5;
Електронна поща: office@mommy-help.com;
Интернет страница: www.mommy-help.com;
Телефон за връзка: 0893/553477; 0899/ 8594946. Вписване в публични регистри: ЕИК 204711361, регистриран под идентификационен код № 431371 от дата 29.09.2017 г. в КЗЛД като Администратор на лични данни.
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИРМАТА
Чл.3. МАМИ-ХЕЛП ЕООД е посредническа фирма за подбор на персонал, достъпна на адрес в Интернет www.mommy-help.com, чрез която Ползвателите имат възможност да получават информация и сключват договори за ползване на предлаганите от фирмата услуги, а именно:
Да извършат регистрация и създаване на профил ако са в позиция на търсещи работа като детегледачка като по този начин създават визитка, видима в сайта и увеличават шанса си за намиране на работа;
Да се запознаят подробно с услугите, които предлага фирмата;
Да сключват договори за ползване на услуги, предлагани от фирмата;
Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане;
Да получават информация за нови услуги предлагани от сайта;
Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за ползване;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на фирмата в Интернет;
Чл.4. След избор на определена услуга от страна на Ползвателите, Доставчикът предоставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл.5. Ползвателите сключват договор за предоставяне на услуги с Доставчика, след като са уточнени всички условия и е постигнато съгласие от двете страни.
По силата на сключения с Ползвателите договор за предоставяне на услуги, Доставчикът се задължава да предостави на Ползвателя определените от него услуги;
Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за предоставените услуги съгласно условията, определени с договор и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от фирмата и съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план след дадена оферта и сключване на договор;
Доставчикът предоставя заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от нея на страницата й в Интернет и съгласно настоящите общи условия;
Чл.6. Ползвателите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за предоставяне на услуги трябва да се извършват след проведена среща между страните и след обсъждане на търсените услуги и приемане на общите условия.
Предполага се, че Ползвателите на сайта дават вярна и точна информация относно личните си данни, необходими при извършване на регистрация в сайта, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 7. За да използва платформата за намиране на работа като детегледачка, Ползвателят от страна на търсещ работа следва да направи регистрация в сайта. Той трябва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, търсещ работа чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика;
С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва;
Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията;
При извършване на регистрацията, Ползвателят, търсещ работа се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията, в случай на промяна.
Чл. 8. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес;
Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес;
Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната;
Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес;
Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
Чл. 9. Ползвателите, в лицето на търсещи работа с помощта на фирма „Мами-хелп“ ЕООД, с настоящите общи условия, се съгласяват да не предлагат индивидуални услуги на клиентите без знанието на фирмата.
Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика;
За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на услуга, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства;
Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях;
Доставчикът предоставя на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за предоставяне на услуги или при регистрацията в сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 12. Основните характеристики на услугите, предлагани от Доставчика, са определени в сайта на фирма „Мами-хелп“ ЕООД.
Услугите, предлагани от фирмата са както следва: Целодневно гледане на деца; Почасово гледане на деца; Гледане на деца по предварително изготвен график; Гледане на деца през уикенд или празнични дни; Грижа за повече от едно дете; Гледане на деца със специални образователни потребности; Придружаване на деца от/ до детски заведения или други институции; Организиране на мероприятия; Детска и семейна фотография.
Цената на услугите, с включени всички данъци, се определя от Доставчика в профила на всяка услуга в интернет сайта;
Начинът на плащане и изпълнение на договора се определя в настоящите общи услови, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика;
Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора;
Доставчикът задължително посочва условията за предоставяне на отделните услуги в сайта на „Мами-Хелп“ ЕООД;
Доставчикът посочва, преди сключването на договора, общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея услуги.
Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за предоставяне на услуги
Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за предоставяне на услугата преди или в момента на предоставянето й.
Чл.14. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на подписване на договора
Правото на отказ от сключен договор не се прилага в следните случаи:
(1) за предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
(2) за доставка на услуги, предоставени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на услуга, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на услугата. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето и.
В случай, че потребителят упражни правото си на отказ от сключен договор, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
Чл. 15. Срокът за предоставяне на услуга се определя от Доставчика и възлиза на 14 работни дни, считано от момента на сключване на договор и превеждане на авансово плащане от страна на Потребителя.
Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради невъзможност да намери подходящ човек за изпълнение на поръчаните услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 10 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. Ако и двете страни са съгласни, имат право да се договорят за допълнителен срок за изпълнение;
В случаите, в които Доставчикът има право да предостави на потребителя услуги със същото качество и цена, Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
Чл. 16. Доставчикът предоставя услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите
Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата писмено в момента на предоставяне на услугата чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго;
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което, според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя–страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Ползвателят има право на пробен период, в който да установи дали Доставчикът е осигурил правилния човек, отговарящ на изискванията му. Този период се определя от Доставчика и възлиза на 30 дни.
В срок от 30 дни, ако Ползвателят освободи наетата детегледачка по основателни причини, не отговаря на изискванията му, или вследствие на възникнали проблеми, независещи от него, Доставчикът е длъжен да осигури друга детегледачка без да изисква да му се заплаща комисионна от страна на потребителя;
В срок от 30 дни, ако наетата детегледачка напусне или не се яви на работа по здравословни причини или други непредвидени обстоятелства, независещи от нея, следва да уведоми Доставчика и Потребителя, за да се намери нейн заместник. В такъв случай доставчикът не получава комисионна.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията
Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.mommy-help.com.
Чл. 20. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: www.mommy-help.com.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на сайта на фирма „Мами-Хелп“ ООД
Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от
Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги oтхвърля;
Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22 Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: www.mommy-help.com, заедно с всички допълнения.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на „Мами-Хелп“ ЕООД.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „Мами-Хелп“ ЕООД.